Användarvilkor

Allmänna Bestämmelser

Dessa bestämmelser reglerar Samflex AB:s och Kundens rättigheter och skyldigheter vid nyttjandet av de tjänster Samflex AB tillhandahåller.

§ 1 Definitioner

”Tjänsten” avser de tjänster som Leverantören Samflex AB (org nr 559059-6572) genom Avtalet levererar till Kunden enligt Avtalet. Samflex AB innehar alla immateriella rättigheter till Tjänsten samt rätten att själv eller via utsedd återförsäljare tillhandahålla Tjänsten med dess funktioner till Kunden. ”Avtal”/ ”Avtalet” avser det avtal som Leverantören och Kunden ingått avseende Tjänsten inkluderande dessa Allmänna Bestämmelser. Avtalet innefattar alltid tillämpandet av dessa Allmänna Bestämmelser i dess senaste version. ”Leverantören” är Samflex AB eller den Samflex AB utsett att tillhandahålla Tjänsten samt vilken har ingått avtal med Kunden. ”Kunden” är en fysisk eller juridisk person som ingått avtal med Leverantören om nyttjande av Tjänsten med dess ingående tjänster och funktioner. ”Parter”/ ”Parterna” avser Leverantören och Kunden som ingått Avtal rörande Tjänsten.

§ 2 Parternas allmänna åtaganden

Leverantören och Kunden åtar sig att vid var tid följa dessa Allmänna Bestämmelser vid tillhandahållande respektive nyttjande av Tjänsten. Både Leverantören och Kunden förklarar sig bundna av dessa Allmänna Bestämmelser genom parternas ingående av Avtal rörande Tjänsten. Villkoren i dessa Allmänna Bestämmelser gäller tills vidare. Leverantören äger rätt att ändra dessa Allmänna Bestämmelser i den mån Parterna inte särskilt avtalat om att så icke ska ske. Sådan villkorsändring meddelas Kunden genom anslag på inloggningssidan för Tjänsten eller på annat sätt som är tydligt för Kunden minst trettio (30) dagar innan villkorsändringen träder i kraft. Om villkorsändringen är till väsentlig nackdel för Kunden äger Kunden rätt att säga upp avtalet till att upphöra från och med att villkorsändringen träder i kraft. Sådan uppsägning ska för att vara giltig ske senast vid den tidpunkt den aktuella villkorsändringen träder ikraft.

§ 3 Avtal om upplåtelse

Genom Avtalet upplåter Leverantören till Kunden en tidsbegränsad och icke-exklusiv nyttjanderätt till Kunden att bruka Tjänsten enligt de villkor som anges i Avtalet. Upplåtelsen sker endast i den mån en sådan upplåtelse ej medför intrång i rättighet för tredje part. Kunden får genom Tjänsten tillgång till den information som Tjänsten innefattar. Leverantören ansvarar inte för Kundens användande av sådan information som innefattas i Tjänsten. Leverantören ansvarar inte heller för att information som återfinns i Tjänsten är korrekt eller för andra brister Kunden upplever vid brukandet av Tjänsten. Leverantören ansvarar inte för uppdateringar av innehållet i Tjänsten i den mån innehållet tillhandahålls av tredje part. Kunden får enbart använda Tjänsten för egen del enligt vad som är syftet med upplåtelsen.

§ 4 Överlåtelse av avtal, m m

Avtalet mellan Leverantören och Kunden får inte överlåtas av Kunden utan Leverantörens uttryckliga medgivande. Sådant medgivande ska vara skriftligt. Vid sådan överlåtelse av Avtalet har Leverantören rätt att ta ut en administrationsavgift. Leverantören har rätt att utan Kundens medgivande upplåta eller överlåta hela eller delar av sina rättigheter enligt Avtalet. Leverantören har även rätt att utan Kundens medgivande överlåta sina skyldigheter enligt Avtalet vare sig det är till annat bolag där Leverantören ingår i koncern eller liknande eller till tredje part, om inte annat skriftligen särskilt har avtalats mellan detta Avtals Parter.

§ 5 Avgifter och betalning

Kunden ska för sin rätt att nyttja Tjänsten betala fastställd avgift till leverantören. Avgiftshöjning ska meddelas genom anslag på inloggningssidan för Tjänsten eller på för Kunden annat tydligt sätt, minst trettio (30) dagar innan den nya avgiften träder i kraft. Alla avgifter för Tjänsten erläggs genom autogiro eller kortbetalning, om inte annat särskilt avtalats mellan Parterna. Eventuell anmärkning mot gjord debitering ska göras snarast av Kunden. Leverantören har rätt att ta ut särskild avgift för fakturering och betalningspåminnelse. Dröjsmålsavgift om 8% tillämpas vid för sen betalning. Leverantören har rätt att stänga av en Kund från att nyttja Tjänsten vid misslyckad dragning via autogiro eller automatisk dragning via kort, eller vid utebliven betalning av faktura om Kunden trots skriftlig betalningspåminnelse underlåter att betala förfallet belopp. Abonnent som efter avstängning betalt förfallna belopp och som återfått tillgång till Tjänsten är skyldig att på Leverantörens anmodan betala en öppningsavgift till Leverantören. Sådan öppningsavgift ska aldrig överstiga vad som vid var tid motsvarar en månadsavgift för kunden. Om Kunden trots skriftlig påminnelse underlåter att betala förfallet belopp har Leverantören rätt att säga upp Avtalet med omedelbar verkan samt har Leverantören rätt till skadestånd för skada leverantören kan ha åsamkats genom dröjsmålet.

§ 6 Leverantörens ansvar m m

Leverantören förbinder sig att se till att Kunden har tillgång till Tjänsten samt kan nyttja tjänsten löpande. Leverantören ska underrätta Kunden om planerade driftstopp senast en vecka före det planerade driftstoppet genom anslag på inloggningssidan för Tjänsten. Oplanerade driftstopp avser sådana avbrott i Tjänsten där Tjänsten inte varit tillgängligt för Kunden och vilka inte förutsetts och aviserats i förväg av Leverantören. Leverantören har alltid rätt att utan dröjsmål vidta sådana åtgärder som är påkallade av drifts- eller säkerhetsmässiga skäl. Leverantören har rätt att genom uppdateringar förändra Tjänsten. Förändringar i Tjänsten som kan genomföras utan olägenhet för Kunden får utföras när som helst. Övriga förändringar i Tjänsten ska i skälig tid meddelas till Kunden genom anslag på inloggningssidan för Tjänsten eller på annat för Kunden tydligt sätt. Leverantören är inte ersättningsskyldig för eller ansvarig på annat sätt för direkta eller indirekta skador som Kunden eller annan åsamkats, vilka inträffat på grund av fel eller försummelse på Leverantörens sida eller på grund av fel i Tjänsten. Exempel på sådana fel i Tjänsten kan vara, men är inte begränsade till, fördröjningar, brister, tekniska avbrott, driftstörningar, avsaknad av tillgänglighet, fel och brister i programvaror, förlust av data, intrång av obehöriga i Tjänsten, med mera.

§ 7 Leverantörens hantering av information

Kunden ger genom godkännandet av detta Avtal Leverantören rätt att behandla personuppgifter i nödvändig omfattning enligt personuppgiftslagen (1998:204) (PUL), se även § 8. Leverantören förbinder sig att vidta alla nödvändiga åtgärder för att upprätthålla en hög säkerhetsnivå för att hindra varje försök till obehöriga intrång där någon söker bereda sig tillgång till, förändra, utplåna eller lägga till något vad gäller Kundens information. Leverantören och den som för Leverantörens räkning har uppsikt över Tjänsten har, för att kunna fullgöra sina skyldigheter enligt Avtalet och gällande lagstiftning, rätt att ta del av information som förekommer i Tjänsten. Samflex AB är en leverantör av databasinformation. Leverantören utövar ingen kontroll över den information som kommuniceras eller lagras i Tjänsten utöver vad som krävs för fullgörande av Avtalet och för att uppfylla gällande lagstiftning. Leverantören får endast använda konfidentiell information som tillhandahållits av Kunden för ändamål som avser tillhandahållandet av Tjänsten. Leverantören ska följa meddelade föreskrifter om informationshantering och på betryggande sätt hantera konfidentiell information och databärande media.

Radering av kundinformation i Tjänsten sker endast:

 1. (1)På Kundens egen begäran.
 2. (2)När Kundens avtal upphört
 3. (3) Där Leverantören finner att Kunden eller annan användare av Kundens inloggningsuppgifter till Tjänsten behandlat information på sätt som innefattar intrång i upphovsrätt, immaterialrätt eller som i övrigt är att anse som oseriöst eller oetiskt och/ eller utgör brott mot Avtalet
 4. (4)Om Kunden eller annan användare av Kundens inloggningsuppgifter på annat sätt än som anges i
 5. (5)ej följt gällande svensk och/ eller internationell lagstiftning vad avser användandet av Tjänsten
 6. (6)Leverantören på grund av påbud i lag är skyldig att radera informationen. Leverantören har rätt att av tekniska skäl flytta information i Tjänsten till annat datamedium

§ 8 Leverantörens hantering av personuppgifter, sekretess, m m

Utöver vad som anges i § 7 gäller följande mellan Avtalets Parter. Leverantören hanterar all information om Tjänstens Kunder med full sekretess gentemot utomstående. Leverantören förbinder sig att utan begränsning i tiden inte för tredje man avslöja konfidentiell information som erhållits från Kunden. Med konfidentiell information avses varje upplysning – teknisk, kommersiell eller av annan art, med undantag för:

 1. (1) Upplysning, som är allmänt känd eller kommer till allmän kännedom på annat sätt än genom Leverantörens brott mot innehållet i denna förbindelse;
 2. (2) Upplysning, som Leverantören kan visa att denne redan kände till innan han mottog den från Informationsgivaren;
 3. (3) Upplysning, som Leverantören mottagit eller kommer att motta från tredje man utan att vara bunden av sekretessplikt i förhållande till denne.
 4. I fall som avses under (3) ovan har dock Leverantören ej rätt att avslöja för utomstående att samma upplysning även mottagits från Kunden. Leverantören får inte heller lämna ut dokumentation eller information på medier som tillhandahållits av Kunden och som innehåller eller kan avslöja konfidentiell information. Leverantören ska se till att konfidentiell information endast delges sådana personer som behöver informationen för genomförande av Avtalet och att dessa personer inte till utomstående vidarebefordrar konfidentiell information. Det åligger Leverantören att se till att de personer som kan antas komma i kontakt med information av konfidentiell natur är bundna att hemlighålla denna information i samma utsträckning som Leverantören enligt detta avtal. Leverantören har rätt att registrera uppgifter om Kundens namn, adress, telefonnummer, med mera, som är nödvändiga för att Leverantören ska kunna uppfylla sina åtaganden enligt Avtalet. Även för sin statistik får Leverantören registrera uppgifter om Kunden. Leverantören har rätt att byta ut identifikationskoder och andra användar-informationer om Leverantören finner att detta är påkallat av drifts- eller säkerhetsskäl. Genom ingåendet av Avtalet medger Kunden att Leverantören får föra register och hantera personuppgifter enligt ovan samt att sådana registrerade uppgifter får lämnas ut till Leverantörens samarbetspartners även utanför EES-området. Kunden kan av Leverantören utan kostnad få ut information om behandlingen av personuppgifter samt kan begära rättelse av personuppgifter eller återkalla sitt samtycke till registrering av personuppgifter. Återkallande av samtycke till registrering av personuppgifter kan medföra att Kunden därigenom ej längre kan bruka Tjänsten enligt Avtalet. However, in cases referred to under (3) above, the Supplier is not entitled to disclose to third parties that the same information has also been received from the Customer. The Supplier may also not disclose documentation or information on media provided by the Customer that contains or may disclose confidential information. The Supplier shall ensure that confidential information is only disclosed to those persons who need the information for implementation of the Agreement and that these persons do not pass on confidential information to outsiders. It is the Supplier's responsibility to ensure that the persons who may be assumed to come into contact with information of a confidential nature are bound to keep this information confidential to the same extent as the Supplier under this agreement. The Supplier has the right to register information about the Customer's name, address, telephone number, etc., which are necessary for the Supplier to be able to fulfill its obligations under the Agreement. The Supplier may also register information about the Customer for its statistics. The Supplier has the right to exchange identification codes and other user information if the Supplier finds that this is required for operational or security reasons. By entering into the Agreement, the Customer allows the Supplier to keep records and manage personal data as described above, and that such registered information may be disclosed to the Supplier's partners also outside the EEA. The Customer may obtain information from the Supplier free of charge regarding the processing of personal data and may request correction of personal data or withdraw its consent to the registration of personal data.

§ 9 Immateriella rättigheter

Innehållet som tillhandahålls genom Tjänsten omfattas av lagen (1960:729) om upphovsrätt till litterära och konstnärliga verk (”upphovsrättslagen”). Alla immateriella rättigheter Kunden ges tillgång till via Tjänsten tillhör Leverantören eller den tredjepart som via Tjänsten tillhandahåller information till Kunden. Kunden saknar rätt att kopiera, sälja, vidarebefordra eller på annat sätt nyttja informationen som tillhandahålls via Tjänsten till annan utöver vad som framgår av detta Avtal.

§ 10 Skadestånd

Leverantören ansvarar inte för indirekta skador, såsom utebliven vinst, produktionsbortfall, kostnader för utrustning, anlitande av personal och liknande kostnader eller förluster. Leverantörens skadeståndsansvar vid kontraktsbrott är, om inte uppsåt eller grov oaktsamhet kan läggas Leverantören till last, begränsat till maximalt ett prisbasbelopp som enligt lagen om allmän försäkring gällde vid tidpunkten när kontraktsbrottet gjordes gällande. Leverantören ansvarar endast för skador på Kundens egendom som orsakats genom försummelse av Leverantören eller dennes anställda; skadeståndsbeloppet är begränsat till ett halvt prisbasbelopp som enligt lagen om allmän försäkring gällde när skadan inträffade. Leverantören ansvarar inte för Kundens förlust av data eller problem Kunden upplevt med sin hårdvara eller relaterat till Kundens internetuppkopplingsmöjligheter vid nyttjandet av Tjänsten. Beträffande intrång i annans rätt gäller vad som särskilt sägs härom i Avtalet. Bryter Kunden mot innehållet i Avtalet är Kunden oinskränkt skadeståndsskyldig gentemot Leverantören för den ekonomiska skada avtalsbrottet medför.

§ 11 Kundens ansvar

Kunden förbinder sig vid sitt nyttjande av Tjänsten till fullo följa avtalet samt gällande svensk och internationell lagstiftning särskilt vad gäller sådan information som skickas, lagras, kommuniceras eller på annat sätt hanteras i Tjänsten. Kunden ansvarar för att deras informationshantering enligt ovan i Tjänsten inte innefattar intrång i annans rätt enligt lagen (1960:729) om upphovsrätt till litterära och konstnärliga verk eller andra rättigheter (”upphovsrättslagen”). Kunden får varken överlåta eller upplåta hela eller delar av Avtalet till annan. Kunden får inte tillåta någon annan än registrerad Kunden att använda Tjänsten eller erhålla tillgång till någon av Kundens personliga användarnamn, lösenord och/ eller koder för identifiering. Kunden ansvarar för varje handling som företas i Tjänsten genom användande av Kundens användarnamn och inloggningsuppgifter och/ eller kod för identifiering. Kunden åtar sig att vid var tid följa Leverantörens instruktioner för nyttjandet av Tjänsten. Kunden ansvarar själv för tillgång på sådan hård- och mjukvara samt tillgång till internetuppkoppling som krävs för nyttjandet av Tjänsten, om inte annat avtalets mellan Parterna. Leverantören ansvarar enbart för leverans av de tjänster som Leverantören genom Avtalet levererar till Kunden under namnet Tjänsten.

§ 12 Internetpolicy

Om en Kund behandlar information i Tjänsten på sätt som innebär intrång i någons upphovsrätt eller i annan rätt som strider mot gällande lagstiftning eller som befinns oetiskt eller omoraliskt, har Leverantören oinskränkt rätt att omedelbart stänga av Kunden från fortsatt nyttjande av Tjänsten. Leverantören får i sådant fall säga upp Avtalet med omedelbar verkan samt har Leverantören rätt till skadestånd och ersättning för skador, inklusive ersättning för goodwill-förluster, som Kundens agerande orsakat. Om Kunden eller obehörig användare av Kundens inloggningsuppgifter obehörigen försöker förstöra, förvanska eller skaffa sig tillgång till till information i Tjänsten, har Leverantören oinskränkt rätt att säga upp Avtalet med omedelbar verkan samt har Leverantören rätt till skadestånd och ersättning för skador, inklusive ersättning för goodwill-förluster, som Kundens agerande orsakat.

§ 13 Rätten till Tjänsten

Leverantören eller till Leverantören kopplad tredje part innehar upphovsrätt samt alla andra immateriella rättigheter till alla program, presentationer, databaser och andra produkter och verk som Kunden får tillgång till genom Tjänsten och tillhör alltså inte Kunden. Kunden får enbart nyttja ovan nämnda rättigheter i den utsträckning som uttryckligen framgår av Avtalet.

§ 14 Force Majeure

Part är befriad från påföljd för underlåtenhet att fullgöra viss förpliktelse enligt detta avtal, om underlåtenheten har sin grund i omständighet (“befriande omständighet”), som ligger utanför parts kontroll och som förhindrar fullgörandet därav. Så snart hindret upphör ska förpliktelsen fullgöras på avtalat sätt. Såsom befriande omständighet ska anses krig, krigshandling, myndighets åtgärd eller underlåtenhet, nytillkommen eller ändrad lagstiftning, konflikt på arbetsmarknad och därmed jämställda omständigheter. Part som önskar befrielse enligt första stycket ovan ska utan dröjsmål meddela den andra parten därom. Oavsett vad ovan sägs om befrielse från påföljd har part rätt att säga upp avtalet till omedelbart upphörande om fullgörandet av viss förpliktelse försenas med mer än tre (3) månader.

§ 15 Avtalstid, uppsägning, m m

Vid uppsägning från kundens sida gäller att redan betald månadsavgift ej återbetalas samt att Avtalet upphör från och med kommande månadsskifte. Om Kunden bryter mot Avtalet, genom oaktsamhet eller av uppsåt, eller om Kunden av oaktsamhet eller av uppsåt skadar Leverantören, får Leverantören säga upp Avtalet med omedelbar verkan. Leverantören har i sådant fall rätt till skadestånd och ersättning för skador, inklusive ersättning för goodwill-förluster, som Kundens agerande orsakat. Vardera part har rätt att säga upp avtalet med omedelbar verkan om den andra parten ställer in sina betalningar, försätts i likvidation eller konkurs, upptar ackordsförhandlingar eller av annan anledning kan befaras ha hamnat på obestånd.

§ 16 Tillämplig lag

På detta avtal ska svensk lag tillämpas.

§ 17 Tvistelösning

Tvister mellan parterna i anledning av parternas Avtal ska i första hand lösas genom förhandling mellan parterna. Om parterna trots detta inte kan komma överens ska parternas tvist slutligt avgöras av allmän domstol.

§ 18 HANTERING AV KUNDINFORMATION M M

18.1

Kunden ger genom godkännandet av detta Avtal Leverantören rätt att behandla personuppgifter i nödvändig omfattning i enlighet med Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2016/679 av den 27 april 2016 om skydd för fysiska personer med avseende på behandling av personuppgifter och om det fria flödet av sådana uppgifter och om upphävande av direktiv 95/46/EG (dataskyddsförordningen).

Leverantören samlar in och bearbetar information Kunden tillhandahåller, innefattande namn, efternamn, folkbokföringsadress, e-postadress, telefonnummer, och i de fall kunden utgör ett företag, företagsnamn och position i företaget.

Insamlandet sker endast för de särskilda, uttryckligt angivna och berättigade ändamål som uppgetts till den registrerade och inte någonsin på sådant sätt som är oförenligt med dessa legitima ändamål, se dataskyddsförordningen Artikel 5.1 b).

Leverantören förbinder sig att vidta alla nödvändiga åtgärder för att upprätthålla en hög säkerhetsnivå för att hindra varje försök till obehöriga intrång där någon söker bereda sig tillgång till, förändra, utplåna eller lägga till något vad gäller Kundens information. /

18.2

Leverantören och den som för Leverantörens räkning har uppsikt över Tjänsten har, för att kunna fullgöra sina skyldigheter enligt Avtalet och gällande lagstiftning, rätt att ta del av information som förekommer i Tjänsten.

18.3

Samflex AB är en leverantör av databasinformation. Leverantören utövar ingen kontroll över den information som kommuniceras eller lagras i Tjänsten utöver vad som krävs för fullgörande av Avtalet och för att uppfylla gällande lagstiftning

18.4

Leverantören får endast använda konfidentiell information som tillhandahållits av Kunden för ändamål som avser tillhandahållandet av Tjänsten. Leverantören ska alltid följa meddelade föreskrifter om informationshantering och på betryggande sätt hantera konfidentiell information och databärande media.

18.5

Radering av kundinformation i Tjänsten sker endast:

 1. (1) På Kundens egen begäran.
 2. (2) När Kundens avtal upphört
 1. (3) Där Leverantören finner att Kunden eller annan användare av Kundens inloggningsuppgifter till Tjänsten behandlat information på sätt som innefattar intrång i upphovsrätt, immaterialrätt eller som i övrigt är att anse som oseriöst eller oetiskt och/ eller utgör brott mot Avtalet
 1. (4) Om Kunden eller annan användare av Kundens inloggningsuppgifter på annat sätt än som anges i
 2. (5) ej följt gällande svensk och/ eller internationell lagstiftning vad avser användandet av Tjänsten
 3. (6) Leverantören på grund av påbud i lag är skyldig att radera informationen. Leverantören har rätt att av tekniska skäl flytta information i Tjänsten till annat datamedium

Leverantören har rätt att av tekniska skäl flytta information i Tjänsten till annat datamedium.